Parkolási szabályzat

Érvényes 2023 január. 1-től visszavonásig

A parkoló területén a KRESZ szabályai érvényesek. A megengedett legnagyobb sebesség  5km/h. A parkolási szabályzat és az általános szerződési feltételek a kapu vonalán történő áthaladástól érvényesek! Kérjük, különösen ügyeljen a jobbkéz-szabály, az elindulás és a tolatás szabályainak betartására!

A be- és kihajtás során ellenőrzés és adatrögzítés történik. A parkolón belüli gépjárműmozgást a parkoló személyzete segíti. A járműveket a személyzet utasításai alapján kell elhelyezni, azonban irányítás hiányában is úgy, hogy a parkolás a többi jármű mozgását, a ki- és beszállást, rakodást ne akadályozza. A gépjárművek lezárt állapotban, a beépített biztonsági berendezések (kiegészítő mechanikus és elektronikus védelem – amennyiben van ilyen) bekapcsolása mellett tárolhatók. Az ügyfél a gépjárművek kulcsait magánál tartja, a kulcsok őrzésére személyzetnek nincs lehetősége. A kulcsok elvesztéséből eredő károk a járműtulajdonost terhelik.

Az üzemeltető a vis maior esetén a járműveket elmozdíthatja, ill. szükség esetén elszállíttathatja. Vis maiornak minősülnek a tűzesetek, természeti katasztrófák, merényletek és terrorcselekmények, ill. minden, emberi erővel el nem hárítható, előre nem látható olyan esemény, amely mellett a személy- és vagyonbiztonság biztosítására az üzemeltetőnek nincs lehetősége.

A parkoló elhagyása során a személyzet a járművek elviteléhez való jogosultságot ellenőrzi. A parkoló megközelítése biztonsági okokból egy forgalmi sávon, a személyzet utasításainak megfelelő váltakozó irányban történik.  A kihajtás elsőbbséget élvez.

A forgalmi rendre vonatkozó szabályok a kapu vonalának elhagyásáig érvényesek. A parkolóba történő behajtással az üzemeltető és a szolgáltatást igénybe vevők – ideértve a jármű vezetőjét és utasait – (a továbbiakban együtt: ügyfél) között, az itt rendezettek szerint, a jármű tárolására, megőrzésére és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó szerződés jön létre, amelynek általános feltételeit a

 1. Parkolási Szabályzat
 2. ÁSZF
 3. Transzfer-ügymenet
 4. Díjszabás
 5. az ügyfél és a vele szerződött utazási iroda között létrejött megállapodás egyes feltételei szabályozzák.

Az üzemeltető az egyéni ügyfelekre irányadó díjszabást kifüggeszti, a parkolási szabályzatról térítés ellenében másolat kérhető.

Az itt rendezett szabályok a parkoló céljára bekerített területen, ill. a kapu vonalán belül érvényesek.

A parkolóba történő behajtáskor az üzemeltető az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, az üzemeltetés körében szükséges igazolás és bizonyítás, ill. biztonsági célra adatrögzítést végez:

a gépjárműről fénykép és videofelvétel készül, amelyen esetlegesen a jármű utasai is megjelenhetnek.

Az üzemeltető a felvételeket kizárólag a parkoló működési körében használja fel, a jogviszony megszűnését követően azokat 30 nap múlva megsemmisíti. A felvételeket az üzemeltető kizárólag a jogszabályokban meghatározott hatósági megkeresésre adja ki, hivatalos felhasználás céljára.

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a gépjármű tulajdonjogának (rendelkezési jogának) igazolása:

Adatrögzítés alapján az üzemeltető a parkolóba történő behajtáskor parkolójegyet állít ki, amelyet az ügyfél aláír.

Az ügyfél a parkoló kártya átvételével és aláírásával az itt rendezetteket tudomásul veszi. A parkolójegy aláírásának megtagadása esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe.

Az üzemeltető a parkoló területére történő belépéskor a tulajdonjogot a fentiek szerint igazoló személyt tekinti a járművel jogosan rendelkező ügyfélnek.

A járművel történő kilépés során – amennyiben nyilvánvaló kétség nem merül fel -, úgy a jármű kulcsaival rendelkező és parkoló kártyát felmutató személy minősül a gépjárművel jogosan rendelkező ügyfélnek.

Az üzemeltető kötelezettsége:

 1. a mindenkori díjszabásban foglalt díjazás ellenében a parkolóba leállított gépjárművet szabadtéri őrzött parkolóban tárolja,
 2. a gépjárművet a kulcsokkal rendelkező és parkoló kártyát felmutató személynek a parkolási díj megfizetése ellenében kiadja,
 3. a parkoló területén szükséges gépjárműmozgás biztonságos feltételeit biztosítja és
 4. a transzfer-ügymenet szerint Ferihegy 2. terminálhoz reptéri transzfer szolgáltatást nyújt.

Az ügyfél az üzemeltető nyilvántartása szerinti díjak megfizetésre és a parkoló kártya megőrzésére, valamint a Parkolási Szabályzat betartására köteles.

A parkoló kártya elvesztése esetén a mindenkori díjszabásban foglalt adminisztrációs költség is fizetendő.

Az üzemeltető a tevékenységére biztosítási fedezettel rendelkezik. A parkolóban elhelyezett gépjárművekért igen, de a bennük keletkezett károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A biztosítási feltételek a portán megtekinthetők, azokról a személyzet kérés esetén, költség megfizetése ellenében az ügyfél részére másolatot ad.

Az üzemeltető felelőssége a nyíltszíni parkoló sajátosságaira tekintettel terjed ki a jármű állagmegóvására.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a jármű szabadtéri tárolása során bekövetkező szennyeződéséért.

Az üzemeltető a gépjármű utas- és csomagterében elhelyezett, vagy ott hagyott vagyontárgyakat nem vizsgálja, azokról adat felvételezés sem történik, így az ezekkel kapcsolatos felelősség kizárt.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a gépjármű utas- és csomagterében hagyott vagyontárgyakért, különösen az audio-, videó-, vagy telekommunikációs és navigációs berendezésekért.

Az üzemeltető felelőssége egyebekben a tevékenységére kötött, mindenkor érvényes biztosítási szerződésben foglalt vagyon- és felelősségbiztosítási fedezethez igazodik.

A biztosítással nem fedezett károkért – függetlenül a károsodás bekövetkezésének módjától és a kár mértékétől – az üzemeltető nem vállal felelősséget. Kivételt képeznek a biztosító mentesülését eredményező súlyos gondatlanság, vagy szándékosság esetei.

Az üzemeltető egészében kizárja a felelősségét a biztosítással nem fedezett

vis maior esetekben bekövetkező károkért és a hatósági rendelkezések következményeiért. A járműben élőállat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, robbanószer, vagy bármilyen olyan tárgy, amelynek birtoklását jogszabály tiltja, nem tárolható.

Amennyiben ennek gyanúja merül fel, úgy az üzemeltető a hatóságot értesíti és a továbbiakban a hatóság rendelkezése szerint jár el.

A parkolási díj megfizetése:

 1. utazási irodák által szervezett ügyfelek az utazási szerződésben meghatározott módon fizetik meg a parkolási díjat
 2. egyéni ügyfelek a parkolóba történő visszaérkezéskor kötelesek a díjak megfizetésére. A parkolási díjról kiállított számla a mindenkori szolgáltatási díjat tartalmazza.

Egyéb megállapodás hiányában fizetés csak a mindenkori törvényes magyar fizetőeszközzel, készpénzel vagy bankkártyával  lehetséges.

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a járművel a parkoló területe kizárólag a díjak megfizetését követően hagyható el, vita esetén a személyzet a járművet visszatarthatja.

A fizetéssel kapcsolatos vita esetén a jármű visszatartására az ügyfél nem alapíthat további igényeket.

Amennyiben a gépjárművet a parkolóból parkoló kártyát felmutatni nem tudó személy szándékozik elvinni, úgy az üzemeltető a rendelkezési jogot külön is vizsgálja.

A személyzet a járművezetőt felhívja személyazonossága igazolására, valamint a tulajdonjogot igazoló okirat bemutatására.

Kétség esetén az üzemeltető jogosult a hatósági intézkedést kérni, amely megtörténtéig a járművet visszatarthatja. A jármű feletti rendelkezési jog vitájából eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett igény érvényesítése az üzemeltetővel szemben kizárt.

Transzfer-ügymenet

Az üzemeltető a parkoló Ferihegy 2. reptéri terminál között az oda- és visszautazást saját autóbusszal biztosítja ügyfelei részére. (transzfer) A transzfer árát a parkolási díj tartalmazza. Amennyiben az ügyfél a transzfert nem kívánja igénybe venni, úgy az nem jár a díjak módosulásával. A reptéri transzfer-igényt a parkolóba érkezéskor a személyzetnél, a visszaút iránt a reptérről telefonon, a parkoló kártyán megadott számokon kérjük jelezni. A transzfer során bekövetkező dologi és személyi károkért az üzemeltető felelőssége az ÁSZF szerint alakul. A transzfer-szolgáltatást az üzemeltető igény szerint biztosítja. 

Az ügyfél kizárólagos érdekkörébe tartozik, hogy a kiszállítási időigényt az utazásához szükséges mértékben figyelembe vegye.

Az üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az ügyfelet legalább a fentiekben jelzett maximális időn belül a terminálra, ill. a parkolóhoz eljuttassa, nem vállal azonban felelősséget a műszaki, vagy forgalmi okokból és a hatósági intézkedések miatt bekövetkező esetleges késések következményeiért. A repülőgépek elérésével kapcsolatos igények érvényesítése kizárt. A személyzet a transzfer buszokba történő biztonságos be- és kiszállást segíti, nem feladata ugyanakkor a csomagok rakodása, kezelése, ilyen tevékenységre a buszvezetők és személyzet nem kötelezhető. A buszok előre meghatározott útvonalon haladnak, ki- és beszállás csak a parkolóban és a terminálokon lehetséges. Az üzemeltető kizárhatja a szolgáltatásból azon ügyfelét, aki megítélése szerint nincs biztonságos utazásra alkalmas állapotban. (láthatóan ittas, vagy bódult személyek)

Az ügyfél utasként is vállalja a rá vonatkozó KRESZ előírások és a kulturált utazás követelményeinek betartását.

A parkoló szabályszerű elhagyásával (kapu vonalán történő áthaladás) a felek közötti jogviszony véget ér, ezt követően az üzemeltető a szolgáltatással kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

Az itt rendezettek aláírt parkolójegy hiányában is érvényesek.

A parkolási szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és az üzemeltető tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések irányadók.

Az ÁSZF mellékletét képezi a mindenkori parkolási díjszabás.

Vecsés, 2023.01.01.