Általános szerződési feltételek

ASZF (web)


Bevezetés


Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.iqparking.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A szolgáltató

Név: IQ Logistics Kft..
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 10. fsz. 7.
Levelezési cím: 2117 Isaszeg, Báthori u. 22.
Képviselő neve: Joó Péter
Cégjegyzékszám:  01-09-179751
Adószám: 24739126-2-41
Számlavezető pénzintézet: K&H Bank
BIC: OKHBHUHB
Számlaszám:  10400085-50526753-71521001
IBAN számlaszám: HU591040000855052675371521001
E-mail cím: checkintime@repteriparkolas.com
Telefonszám: +36 30 824 1290

A honlapon folytatott tevékenység

Cégünk Check in Time Reptéri Parkolás web helyen leadható online parkolási foglalásokkal és azok kezelésével, karbantartásával foglalkozik.

Felhasználási feltételek

Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!
A megrendelés folyamata
A felhasználó a szolgáltatás megrendelése esetén kitölti a foglaláshoz tartozó formanyomtatványt.
A Szolgáltató a Felhasználót 24-48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól.
A szerződés létrejötte
A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
A Szolgáltató küld a Felhasználó részére egy e-mailt 24-48 órán belül, amellyel a Felhasználó foglalási ajánlatát elfogadja, és így a szerződés a foglalás a Szolgáltató általi elfogadásáról szóló e-mail megérkezésekor jön létre.

A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött foglalás nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan a benne megadott/tényleges Parkolási idő leteltéig hozzáférhető, utána törlésre kerül.

Számla

A Szolgáltató a foglalásért külön nem állít ki számlát.
A Parkolásért a számlát a parkoló üzemeltetője utólag a tényleges parkolási idő leteltével, előzetes igénylés alapján, papíron vagy PDF mellékletként a Felhasználó által megadott email címre kerül kézbesítésre.

Fizetés

Fizetni a foglalás alapján a Parkolóba érkezéskor vagy/és távozáskor készpénzben van lehetőség. Amennyiben, az érkezéskor rendezik a várható parkolási díjat a parkoló üzemeltetője, előleg nyugtát állít ki. A teljes összeg a visszaérkezéskor átvizsgálandó és a Felhasználó nem előrelátható plusz/extra napok vagy szolgáltatások ekkor kerülnek rendezésre.  

Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki szolgáltatást vesz igénybe (a továbbiakban Fogyasztó).
Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és abban rögzített parkolóba érkezési nap előtti nap közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 24 órával a foglalt parkolási idő megkezdése előtt elküldi a Szolgáltatónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Név: IQ Logistics Kft.
Levelezési cím: 2117 Isaszeg, Báthori u. 22.
Telefonszám: +36 30 824 1290
E-mail cím: checkintime@repteriparkolas.com

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja.

A Szolgáltató a hozzá emailben érkezett panaszt 30 napon belül érdemben email útján megválaszolja.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 
 Egyéb

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon feltüntetett árakat bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.
A honlapon történő megrendelés feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a megrendelést.
A honlapon megjelenő/letölthető dokumentum minták szerkeszthetőek, módosíthatóak, azok tartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal!